ஒரே காட்சியில் ஒரு முழுநீளத் திரைப்படம் – தடயம்!

இந்திய சமூகத்தில் மலிந்து கிடக்கிற காதலில்லாத திருமணங்களின் ஊடே, ஒரு திருமணமில்லாத காதல் பற்றியதோர் திரைப்படம், தடயம். ஒரு பெண்ணின் மனதை புரிந்து கொள்ள இயலாத, உடலால்

Read more