சினிமாவில் பாவப்பட்ட ஜென்மம் தயாரிப்பாளர்தான்!- தயாரிப்பாளர் சுரேஷ்காமாட்சி குமுறல்

சினிமாவில் எல்லாரும் சம்பாதிக்கிறார்கள். பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் முதலீடு செய்து அனைவருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கும் தயாரிப்பாளர் மட்டும் தினமும் செத்துப் பிழைக்கிறார்கள் எந்தவித பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கு இல்லை.

Read more