தாய்ப்பாசத்தின் உச்சம் தொடும் படமாக உருவாகியுள்ளது ‘வென்று வருவான்’

அம்மா மகன் பாசப் போராட்டத்தை உருக  வைக்கும் விதத்தில் கூறுகிறது இப்படம்.

Read more